Kontrola urządzeń pomiarowych?

Kto, gdzie i kiedy może kontrolować nasz licznik. Okazuje się, że wypada mieć minimum wiedzy na temat kontroli, licznik przecież nie jest naszą własnością.

Co powinna obejmować kontrola urządzenia pomiarowego?

Kontrole urządzenia pomiarowego może przeprowadzić zakład energetyczny, który po zmianach prawnych nazywany jest operatorem systemu dystrybucyjnego.  Głównym celem ustawy kontroli, według ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko krajowego, ale także na szczeblu mniejszych gospodarstw. Z celem kontroli możemy się zapoznać czytając skat prawny, wytyczne dot. kontroli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. Zgodnie z § 3 tego aktu wykonawczego kontrola powinna obejmować:

  • sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych znajdujących się w mieszkaniu oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich powstania,
  • ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego,
  • sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.

Kiedy można przeprowadzić kontrolę licznika u odbiorcy indywidualnego?

Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest akt rangi ustawy, jednak szczegóły dot. przebiegu kontroli czy uprawnienia zawarte są w akrach rangi rozporządzenia. Z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych procedura porusza kwestię kontroli u odbiory indywidualnego.  Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co należy udostępnić osobom przeprowadzającym kontrolę licznika?

Z czego wynikają prawa kontrolującego? Tu kluczowym aktem prawnym regulującym kontrolę licznika jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz wspomniany wcześniej akt wykonawczy. Na podstawie art. 6 powyższej ustawy daje prawo do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w których przeprowadzana jest kontrola. Kontrolerzy uprawnieni są do badania urządzeń będących własnością przedsiębiorcy energetycznego, pracownicy OSD mogą dokonać ich eksploatacji czy naprawy oraz przeprowadzić badania pomiarowe.

Co z obowiązkami odbiorcy?

Każdy odbiorca powinien znać swoje prawa i obowiązki, jeśli przyjdzie nam doświadczyć kontroli postępujmy tak jak nakazuje § 8. pkt. 1 wspomnianego rozporządzenia. Musimy zapewnić kontrolującemu dostęp do urządzenia technicznego. Kontrolujący ma prawo do wglądu w dokumenty i wszelkie materiały czy nośniki informacji mających związek z przeprowadzaną kontrolą. Kontrolujący mogą zadawać pytania, na które musimy udzielić odpowiedzi, jeśli oczywiście posiadamy takie informacje.

Protokół pokontrolny

Odbiorca bądź osoba przez niego upoważniona poproszona będzie o podpisanie protokołu z zakończonej kontroli. Jak wynika z  § 15 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych odbiorca albo osoba upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. W następstwie odmowy musi w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kontrolujący o odmowie podpisania protokołu musi sporządzić wpis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s